XIV. Walne Zgromadzenie

Informacje o Walnym Zgromadzeniu SimFabric S.A.

Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000769437 (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 16.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej, przy ul. Świętokrzyska 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Liczba akcji i głosów