XI. Prospekt

Prospekt - SimFabric S.A.
- zatwierdzony przez KNF w dniu 29.07.2022

 

ISTOTNE INFORMACJE
Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Klikając ikonę „DALEJ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z poniższymi informacjami.
Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z  ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5.625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Dopuszczenie do Obrotu”) spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”).

Prospekt Emitenta („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 29 lipca 2022 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest wraz z ewentualnymi suplementami do Prospektu jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym Dopuszczenia do Obrotu, zawierającym informacje o Spółce i akcjach Spółki na potrzeby Dopuszczenia do Obrotu.


Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.


W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.
Inwestowanie w papiery wartościowe Emitenta łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Opis czynników ryzyka, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Emitenta, znajduje się w rozdziale „Czynniki ryzyka”.
Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta, pod adresem www.simfabric.info/strefa-inwestorow.
Materiały i informacje nie podlegają i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Wielkiej Brytanii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.
Materiały i informacje skierowane są do osób znajdujących się w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.


Wybierając opcję „DALEJ” oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami oraz potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie internetowej materiałów.